خرید کارت هدیه

کارت هدیه پس از سفارش و تسویه حساب، برای ایمیل گیرنده ارسال خواهد شد.

* نام گیرنده:
* ایمیل گیرنده:
* نام شما:
* ایمیل شما:
* قالب کارت هدیه:


پیام:
(اختیاری)
* مقدار:
(مقدار باید بین 1ریال و 1,000ریال باشد.)
برگشت ناپذیری وجه کارت هدیه را می پذیرم.
سبد گل دو طبقه
80,000,000ریال
باکس گل فلزی
6,200,000ریال
تاج گل  یک طبقه پایه فلزی
9,700,000ریال
سبد گل یکطرفه
7,800,000ریال
سبد گل فلزی
5,800,000ریال